Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

 ВЕНЕЦ НА ПРАВДАТА

(По случай 60-годишнината от смъртта на Българския Екзарх Стефан I - 1878-1957)

На 14 май 1957 г. умира интернираният в село Баня, Карловско Български Екзарх Стефан 1. Клирът и миряните в Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия заслужено и по подобаващ начин с молитва и добър спомен отбелязваме 60-годишнината от земната кончина на този велик духовник на Българското православие.

Екзарх Стефан – име познато в Българската православна църква. Всички го знаем като висш Български православен клирик, оставил трайна следа през живота си в неспокойния за църковната ни история 20-ти век. Известен е като учител, писател, сладкодумен оратор, международен църковен деятел, дръзновен защитник на българските църковни и национални интереси у нас и в чужбина. Подпомага покръстването на помаците в новоприсъединените към България земи след Балканските войни. Преживял ужаса на атентата като водещ заупокойната молитва в църквата „Света Неделя” на 16 април 1925 г.  Дал благословията си за създаването на Българската православна епархия в Америка и Канада. Всеизвестен славянофил и русофил, той се потрудил много като Наместник-председател на Св. Синод за снемането на схизмата, наложена през 1872 г. на Българската Екзархия. Активно участва в движението за спасяването на Българските евреи през 1943 г. Противопоставя се на политиката на комунистическата власт към Българската православна църква, поради което на 6 септември 1948 г. бил принуден да подаде оставка като Български Екзарх. Погребан е в главната църква „Успение Богородично” в Бачковския манастир.

„За Българските евреи и за народа на Израел Екзарх Стефан 1 е символ на спасението, еманация на Българската толерантност” – пише посланик Аврам Терон и продължава: „Народът на Израел и евреите по цял свят никога няма да забравят това и ще са винаги дълбоко признателни на своите спасители.”

За приноса на Екзарх Стефан по спасяването на Българските евреи по време на Втората световна война прочутият Израелски мемориален институт „Яд Вашем” го удостоява с почетната Грамота, медал и званието „Праведник на света” през 2001 г. Името му е вписано завинаги върху Почетната стена в Алеята на праведните в Иерусалим.

Такъв е добрия подвиг, с който се е подвизавал Блаженопочиналият Български Екзарх Стефан 1. Като св. апостол Павел и той претърпял скърби, извършил дела на благовестник, службата си изпълнил добре. Най-вече опазил вярата българска, земния път достойно извървял, волята Божия жертвено изпълнил, заради което, уверени сме, че Праведният Съдия му е въздал и „венеца на правдата”.

В деня на смъртта му нека да се помолим Възкръсналият Господ да избави досточтимия Български Екзарх Стефан 1 „от всяко лошо нещо” на оня свят и да го „запази за Своето Небесно Царство” (2 Тим. 4:8), защото той наистина „възлюбил Неговото явяване”. Амин.

Христос воскресе, Ваше Блаженство!

 

CROWN OF RIGHTEOUSNESS

(On the occasion of the 60th anniversary of the death of the Bulgarian Exarch Stefan1-1878-2017)

On May 14, 1957, exiled in the village of Banja, Karlovo, died the Bulgarian Exarch Stefan 1. The clergy and laity of the Bulgarian Eastern Orthodox Diocese of the USA, Canada and Australia, with prayer and in good memory, will celebrate the 60th anniversary of the falling asleep of this great spiritual elder of Bulgarian Orthodoxy.

Exarch Stefan is a well-known name in the Bulgarian Orthodox Church. We all know him as a high-ranking Bulgarian Orthodox cleric, who during his life left a deep imprint in the troubled 20th century history of our Church. He is known as a teacher, writer, eloquent speaker, international ecclesiastical figure, bold defender of the Bulgarian Church and our national interest at home and abroad. He supported the conversion of Pomaks, who were newcomers to Bulgaria from the lands added after the Balkan wars. He survived the horror of the church bombing as he was leading the memorial prayer service in the church of “St. Nedelya” on April 16, 1925. He gave his blessing for the establishment of the Bulgarian Eastern Orthodox Diocese of America and Canada.
Notorious Slavophile and Russophile, he worked hard as Vice-chair of the Holy Synod for removing the schism imposed in 1872 on the Bulgarian Exarchy. He actively participated in the movement for saving the Bulgarian Jews in 1943. He opposed policy forced by the communist authorities onto the Bulgarian Orthodox Church, which is why on September 6, 1948, he was forced to resign as Bulgarian Exarch. He was buried in the main church “Holy Dormition” in the Bachkovo monastery.

“For Bulgarian Jews and the people of Israel, Exarch Stefan I is a symbol of salvation and emanation of the Bulgarian tolerance. The people of Israel and Jews around the world will never forget this and are
always grateful to their rescuers”- says Ambassador Abram Theron.

For his contribution in the rescue of Bulgarian Jews during World War II, the famous Israeli Memorial Institute “Vad Vashem” awarded Exarch Stefan I an honorary gramota, a medal, and the title of “Righteous Man of The World” in 2001. His name is forever recorded on the Wall of Honor in the Alley of the Righteous in Jerusalem.

This is the kind of life, which Bulgarian Exarch Stefan I, of thrice blessed memory, was striving to live. Just like St. Apostle Paul, he suffered tribulations, committed acts of heralding, and fulfilled his duties well. Most of all, he kept the Bulgarian Faith, worthily walked his earthly path, fulfilled God’s will in sacrifices, for which we are confident, the Righteous Judge rewarded him with the “Crown of Righteousness”.

On the day of his death, let us pray to the Risen Lord to deliver the esteemed Bulgarian Exarch Stefan I “from every bad things” in the other world and “to preserve him for His Kingdom of Heaven”(2 Tim. 4:8), because he truly “longed for His appearing”. Amen.

Christ is Risen, You who are resting with the Saints!
   Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top