Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

NATIVITY ARCHPASTORAL MESSAGE


          “Lo, I am with you always, even unto the end of the world” (Mat. 28:20).

           Dearest Beloved,

I start this my Nativity Arch-pastoral Message with a question: What is the greatest fact in the world? There could be many answers to this question. But as Orthodox Christians, when we consider it thoughtfully, we also ask: What among all of the facts with which the human mind must deal is the greatest fact of all?

Since I have proposed the question and at the moment I write the message, I will undertake an answer – and it is this: The greatest fact in the world is that God is with us and we are not alone in this great universe. Many times this is something that is taken for granted. But just consider what our status would be if God is not with us, and we are alone. Think what our condition would be, if we have been made by some indifferent being who then set us adrift to shift for ourselves. Life would hardly be worthwhile.


This is fundamental message of our Orthodox Faith and Church, that God is with us. It was prophesied of the Lord Jesus before His birth: “They shall call His name Emmanuel, which being interpreted is, God with us” (Mat. 1:23).

Now we can build all of the important things in life on this. There is a God - there will be justice. There is a God - there will be human progress. There is a God - there will be freedom. There is a God - there will be love among men. If there isn’t, then none of these things will be permanent.

So, one of the greatest things ever said, for me the greatest thing, is the Lord’s statement in the New Testament: “I am with you always, even unto the end of the world” (Mat. 28:20).

Remember these words: Emmanuel is with us always. He is and shall be with us every minute. He is even in our human affairs. He will not only fill up our “baskets”, as the Scripture promise, but our “refrigerators” and “our petrol tanks”, too, if we seek His Kingdom and His righteousness; if we obey His commandments, discipline ourselves and persevere to the end in His ways.

Lo! Christ is born: Glorify Him! Christ comes from heaven: go to meet Him! Christ is on earth: be ye lifted up! Believe that we are in His loving arms. Live in the knowledge that we are always in His Presence. So living, we will realize our best potentials and will absolutely have a life that is pleasing both to God and to us.

Have a blessed Nativity! Happy New 2018 Year!

With love in the newly-born Christ Child,

                                                         + Metropolitan JOSEPH

 

 

 

    

РОЖДЕСТВЕНСКО АРХИПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ - 2017
   „Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20).


   Възлюбени

Започвам Рождественското архипастирско послание с въпроса: Коя е най-важната истина на света? Вероятно ще има много отговори. Ние, православните християни, като се размислим задълбочено, също се питаме: коя от истините на света, с която човешкият разум може да влиза в допир, е най-важната?

Задавайки въпроса в момента на писането на посланието, давам и отговора, който е: Най-важната истина на света е, че Бог е с нас и ние не сме самотни на нашата планета. Нещо, което много често приемаме, без да се замисляме!

Представете си обаче, какво може да бъде нашето положение, ако Бог не е с нас и сме сами. Помислете си, какво ще бъде нашето състояние, ако бяхме създадени от някакво безразлично същество, което ни е оставило да се оправяме сами. Животът ни едва ли би имал смисъл!

Затова основното послание на Православната ни вяра и църква е, че Бог е с нас. Истина, която е предсказана за Господ Иисус, преди още Той да се роди: „И ще Му нарекат името Емануил, което ще рече, с нас е Бог” (Мат. 1:23).
Върху тази основна истина сега можем да градим всичките си полезни начинания в живота. Защото, има Бог - ще има и правда. Има Бог - ще има и човешки напредък. Има Бог- ще има и свобода. Има Бог- ще има и любов между човеците. Ако нямаше Бог, никое от тези неща нямаше да бъде дълготрайно.

Така че, най-важното нещо за всички времена, според мен, е тъкмо това обещание на Новия Завет: „Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20), т.е., Емануил ще бъде винаги с нас. Той е и ще бъде с нас всяка минута. Ще ни придаде всичко, щом търсим царството Му и Неговата правда - ще ни пълни „торбите”, „хладилниците, „резервоарите на колите”, „язовирите” дори, щом изпълняваме Неговите изисквания, дисциплинираме себе си и постоянстваме в Неговите пътища.

Ето, Христос отново се роди – да Го прославим! Христос отново слезе от небесата – да Го посрещнем! Да вярваме в Него и в Евангелието; да живеем с убеждението, че винаги сме пред благия поглед на Родилия се Богомладенец. Щом вършим това, ние ще реализираме и всичките си благонамерения, което е абсолютна гаранция за един богоугоден живот.

Честито Рождество Христово! Щастлива Новата 2018 година!

С обич в Новородилия се Богомладенец, 

     
                                                                
                                                                              + Митрополит ЙОСИФ

  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top