Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

ARCHPASTORAL NATIVITY GREETINGS

“Great, O Lord, is the Day of Thy Nativity!” (St. Ephraim the Syrian)

Dearest Beloved,

Like little children who go to bed the night before Christmas and wake up to a surprising Day, humanity slept through the long, uncomfortable night of the Law and awoke to angels singing and people glorifying God and the Holy Child Jesus under a bright star.

As the great prophet Isaiah had foretold: “In the land of Zabulon and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people, who walked in darkness saw a great Light. And to those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a Light has shined” (Matt. 4:15,16; Is. 9:2).

The people waiting in the darkness of sin and death found Jesus to be that great Light. They found Him to be the long-awaited: “Light of Light, true God of true God” (Nicene Creed).

They called out to each other: “Come everyone, and take light from the Light, which is never overtaken!” And when they took from that Light, they became like stars against the darkness of human sin – Glorious are You, O Christ our God! You have established the saints as stars on the earth, O Most Merciful One! When they touched the world, it was like God touched the world. And they said to the world:

In this night of reconcilement, let no man be wroth or gloomy.

In this night that quiets all, let no one threaten or disturb.

This time belongs to the sweet One! This is the night of the meek One!

In this day of pardoning, let us not exact trespasses.

In this day of gladness, let us not spread sadness.

In this day of peaceful rest, let us not be wrathful in it.

On this day when God came down to sinners,

Let not the righteous be uplifted over sinners.

On this day that God has opened up the Gate to heaven,

Let our hearts be open gates to all who have transgressed.

Today the Lord has changed and taken on our nature;

So let us change, let us become like Him.

Today, God became mad so that man might be adorned with seal of the Godhead.

Today, the Son of God becomes the Son of man so that, sharing in what is worse, He may share with us what is better. In times of old, Adam was deceived: he sought to become God (Gen.3:5) but received not his desire. Now God becomes man that He may make Adam god.

“Great, O Lord, is Thy Day of Nativity!” – cries out St. Ephraim the Syrian.

Let it also be great for us - the beloved clergy and faithful of our God protected Diocese of the USA, Canada and Australia.

Let all our days, from the Treasure of His bright Day, be safe, healthy and blessed.

Marry Christmas and Happy New 2022 Year!

With love in the Holy God-Child Jesus,    + Metropolitan JOSEPH

АРХИПАСТИРСКО РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ

„Велик е, Господи, денят на Твоето Рождество!” (Св. Ефрем Сириец)

Възлюбени,

Като малките деца, които отиват в леглото преди Коледа и стават с изненада на сутринта, народът е спал през дългата неспокойна нощ на Закона и се е събудил от ангелското пение и благославящите Бога и Светия Богомладенец Иисус под Светлата звезда.

Сбъднало се реченото чрез свети пророк Исаиа, който казва: „земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина” (Мат. 4: 15-16; Ис. 9:1-2).

Народът очаквал в тъмнината на греха и смъртта да намери Иисус в тази светлина. И Го намерил тъкмо в тази дълго-очаквана: „Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен” (Никейският Символ).

Всички си казвали един на друг: „ Елате си вземете и вие светлина от тази Светлина, която никога не гасне!” И когато те си взели от тази Светлина, те станали като звезди срещу тъмнината на човешкия грях.

Слава Тебе, Христе Боже наш! Твоите светци, Всемилостиве, са като звезди на земята! Когато те се доближават до света, все едно Бог докосва света – „погледне към земята, и тя се тресе; допре се до планините, и те димят! (Пс 103:31-32). Подобно на Бог и светците започнали да говорят на света:

„В тази нощ на помирение, да няма гневен или безрадостен човек.

В тази нощ, която успокоява всички, нека няма заплашен или обезпокоен.

Времето сега принадлежи на сладчайшия Иисус!

Тази нощ е на смирения Иисус!

В този ден на опрощаване, нека не съгрешаваме.

В този ден на радост и веселие, да не разпространяваме униние и зараза.

В този ден на мирна почивка, нека да не бъдем гневни.

На този ден, когато Бог слязъл долу при грешниците,

Нека праведните да не се възвишават над грешните.

На този ден, когато Бог отвори вратите към небето,

Нека нашите сърца бъдат с отворени двери за всички, които са съгрешили.

Днес Господ променя и взема върху Себе Си нашата природа;

Така че, нека и ние се променим и станем като Него.

Днес Бог станал човек, та с Божия печат да се украси и човекът.

Днес Синът Божий станал Син Човешки, за да сподели в какво се състои лошото, та да може да споделя с нас доброто. На времето старият Адам беше измамен, че може да стане Бог (Бит. 3:5), но желанието му не се сбъдна. Сега Бог става човек, та Той да направи Адам бог.”

„Велик е, Господи, Денят на Твоето Рождество!”, възкликва св. Ефрем Сириец.

„Велик” е и за нас – досточтимите клирици и миряни на закриляната от Бог Българска източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия!

По подобие на Господния светъл ден, нека и всички наши дни занапред бъдат светли, здрави и благословени.

Честито Рождество Христово и Новата 2022 г!

С обич в Родилия се Богомладенец,                 (П) + Митрополит ЙОСИФ

  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top